Browse Our Dictionary
B

Bachelor of Education (B.Ed.)

ཤེས་ཡོན་གྱི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས། =སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་དོན་གཉེར་ཆེད་དུ་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་ཐོན་པའི་ཆེད་ལས་ལག་འཁྱེར།