Browse Our Dictionary
B

bachelor party

ཕོ་ཧྲེང་དགའ་སྟོན། = ིགཉེན་སྒྲིག་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་གྲོགས་པོ་ཁོ་ན་མགྲོན་འབོད་བྱས་པའི་དགའ་སྟོན་ཞིག