Browse Our Dictionary
B

bachelorette party

མོ་ཧྲེང་དགའ་སྟོན། = གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་བུད་མེད་ཅིག་གི་ཆེད་དུ་གྲོགས་མོ་ཁོ་ན་མགྲོན་འབོད་བྱེད་པའི་དགའ་སྟོན་ཞིག