Browse Our Dictionary
B

back office

རྒྱབ་སྡོད་ལས་ཁུངས། = མང་ཚོགས་དང་ཚོང་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་འདྲིས་མི་བྱེད་ཅིང་། ཀམ་པ་ཎི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཚོང་ལས་ཀམ་པ་ཎིའི་ཆ་ཤས་ཤིག