Browse Our Dictionary
B

backdated

༡། འདས་ཚེས་བཀོད་པའི། = ཡིག་ཆ་ལྟ་བུ་འདས་པའི་ཚེས་གྲངས་ངོ་མ་ལས་སྔ་བའི་ཚེས་གྲངས་བཀོད་པ། ༢། འདས་ཚེས་ཡར་ལོག་གི། = དུས་ཚེས་སྔོན་མ་ཞིག་ནས་རྩ་འཛིན་གྱིས་སྤར་ཆ་བྱ་རྒྱུ། དཔེར་ན། དམིགས་བསལ་གླ་ཕོགས་ལྟ་བུ།