Browse Our Dictionary
B

background paper

༡། རྒྱབ་ལྗོངས་གསལ་བསྒྲགས། = གཞུང་ཞབས་པ་ཞིག་གིས་གསར་འགོད་པར་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་སམ། ལས་དོན་ཞིག་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་བྱེད་སའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སམ་བཅར་འདྲི། ༢། རྒྱབ་ལྗོངས་གསར་འཕྲིན། = གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་སམ་བྱེད་སྒོའི་རྒྱབ་ལྗོངས་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འཕྲིན་ནམ་གསར་ཤོག