Browse Our Dictionary
B

background

རྒྱབ་ལྗོངས། = ཀཿ པར་དང་རི་མོ་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་སམ་བཀོད་པ། ཁཿ གང་ཟག་ཅིག་གི་ལས་ཀའི་སྦྱོང་བརྡར་དང༌། ཤེས་ཡོན། ཉམས་མྱོང་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།