Browse Our Dictionary
B

backlog

༡། རྒྱབ་ཤིང༌། དྲོད་སྲུང༌། = མེ་དྲོད་མི་ཐོར་བའི་ཆེད་ཐབ་ཀྱི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་འཇོག་རྒྱུའི་ཤིང་དུམ་ཆེན་པོ་ཞིག ༢། ལས་འཕྲོ། = བྱས་མ་ཚར་བར་ཕུང་གསོག་ཐེབས་པའི་ལས་ཀ།༣། ཆེད་ཉར། = བྱེད་སྒོ་དམིགས་བསལ་ཞིག་གམ་མ་འོངས་པའི་ཆེད་དུ་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་དངོས་པོ།