Browse Our Dictionary
B

backstage

སྡིངས་ཆའི་རྒྱབ། = འཁྲབ་ཆས་གྱོན་ཁང་དང་ཚོད་ལྟ་ཁང་སོགས་ཀྱི་གར་སྟེགས་ཀྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཁང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག