Browse Our Dictionary
B

badge

༡། དཔུང་རྟགས། = ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ཚོགས་མིའམ་གོ་གནས་མཚོན་ཆེད་ལུས་སྟེང་དུ་གདགས་རྒྱུའི་མཚོན་རྟགས། ༢། རྟགས་མ། = གང་ཟག་ཅིག་ལ་གཟེངས་བསྟོད་དམ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་སླད་དུ་ཕུལ་བའི་མཚོན་རྟགས།