Browse Our Dictionary
B

balance sheet

རྩིས་ཁྲའི་ཁ་ཤོག མཐའ་སྡོམ་རྩིས་ཤོག = ཚོང་ལས་སམ་ལས་ཁུངས་ཤིག་གི་རྩིས་དུས་ངེས་ཅན་གྱི་ཁར་དབང་དང༌། མ་རྩ། བུ་ལོན་སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་རྩིས་ཁྲ།