Browse Our Dictionary
B

balancing test

law སྙོམས་བཤེར། དོ་སྙོམས་ཞིབ་བཤེར། = ཁྲིམས་གཏུགས་བྱེད་སྐབས་ཁྲིམས་ལུགས་མཁས་པས་གནད་དོན་འདྲ་མིན་གྱི་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་འཇལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་རྩད་ཞིབ།