Browse Our Dictionary
B

ballot paper

འོས་ཤོག = འོས་ཤོག་ཉིན་མོར་འོས་ལྡུག་མཁན་རྣམས་ལ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་འོས་མིའམ། ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་གཞུང་གསལ་བའི་ཐོ་ཤོག་ཅིག