Browse Our Dictionary
B

ban

༡། བཀག་རྒྱ། = བྱ་གཞག་གང་ཞིག་འགོག་སྡོམ་བྱེད་པའི་བཀའ་རྒྱ། ༢། བཀག་སྡོམ། = ཉེས་ཆད་ལྟ་བུས་རང་གི་གནས་ཡུལ་སོགས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་བཀག་རྒྱ། ༣། གནས་དབྱུང༌། = ཚོགས་པའམ་སྐྱིད་སྡུག་ལྟ་བུ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་པ།