Browse Our Dictionary
B

bandwidth

༡། རྒྱང་སྲིང་ཤུགས་ཚད། = བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཇི་ཙམ་བརྒྱུད་གཏོང་ཐུབ་པའི་མང་མཐའི་ཚད་གཞི། ༢། ཟློས་ཕྱོད་བར་ཁྱད། = རྒྱུན་དུ་ཧཱརྫ་ཞེས་པའི་རྩི་གཞི་ཞིག་གི་ནང་འཇལ་བའི་རྒྱང་སྲིང་གི་ཟློས་ཕྱོད་མཐོ་ཤོས་དང་དམའ་ཤོས་དབར་གྱི་ཁྱད་པར།