Browse Our Dictionary
B

bank rate

དངུལ་ཁང་སྐྱེད་ཐང༌། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་དངུལ་ཁང་དབུས་མས་རྒྱལ་ནང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཁག་ལ་དངུལ་བུན་གཡོར་བའི་སྐྱེད་ཀའི་འབབ་ཚད།