Browse Our Dictionary
B

bank statement

དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་བརྗོད། = དངུལ་ཁང་ཞིག་ནས་དངུལ་ཁང་དེའི་ནང་དངུལ་བཅོལ་མཁན་མི་རེ་ངོ་རེར་དུས་སྐབས་སོ་སོར་བཟོ་བའི་བྱུང་སོང་བསྡད་གསུམ་གྱི་རྩིས་ཁྲ།