Browse Our Dictionary
B

bar graph

དྲ་བཅད་རེའུ་མིག = ནར་དབྱིབས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་མཚོན་པར་བྱ་བའི་དཔར་རིས་ཤིག འཕྲེད་ཐིག་ནར་མོ་དང་གཞུང་ཐིག་ནར་མོ་རིམ་པ་བྱས་ནས་ཡོད་པས་གྲངས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་མཚོན་བྱེད་ཚུད་པའི་དཔར་རིས་ཤིག