Browse Our Dictionary
B

barbecue

སྲེག་མའི་གསོལ་སྟོན། = ཟས་རིགས་སོགས་ལྕགས་ཐབ་སྟེང་གི་ལྕགས་ཐུར་ལ་བསྟར་བར་བརྒྱུས་རྗེས། མེར་བསྲེགས་ནས་ཁང་པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་གསོལ་སྟོན་གཏོང་སྲོལ་ཞིག