Browse Our Dictionary
B

barbed wire

ལྕགས་སྐུད་གཟེ་མ་ར་མགོ། =མཚམས་མཚམས་སུ་འཛེར་མ་རྣོ་པོ་ཡོད་ཅིང་། ཁང་པ་དང་ཞིང་ཀ་སོགས་ལ་ར་བ་སྐོར་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་ལྕགས་སྐུད་མཁྲེགས་པོ་ཞིག