Browse Our Dictionary
B

base analog

གཞི་མའི་ཚབ་རྫས། = བཀོད་དབྱིབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཌི་ཨེན་ཨེ་ཡི་གཞི་གདན་བཞི་པོ་གང་རུང་གཅིག་དང་འདྲ་ཞིང་། གཞི་གདན་ཞིག་གི་རྐང་ཚབ་བྱས་ཏེ་རིགས་རྫས་ཀྱི་རིམ་འགྱུར་འཕེལ་རིམ་གྱི་རྒྱུ་བྱེད་ཐུབ་པའི་འདུས་རྡུལ་ཞིག