Browse Our Dictionary
B

base pair

གཞི་ཆ། = ཌི་ཨེན་ཨེ་ཐག་སྐུད་གཉིས་བར་ན་ཡོད་པའམ། གཞི་གདན་ལྟ་བུར་གནས་པའི་ཟེ་རླུང་གི་འདུས་རྡུལ་ཆ་གཅིག འདི་ལྟའི་གཞི་གདན་འདུས་རྡུལ་དེ་ལ་རིགས་བཞི་ཡོད།