Browse Our Dictionary
B

beauty spot

༡། ལྟ་ན་སྡུག་པའི་གནས། = ཧ་ཅང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གྲོང་གསེབ་ས་ཁུལ་ཞིག ༢། མཛེས་སྨེ། = ཡིད་འོང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་བུད་མེད་གང་ཞིག་གི་བྱད་བཞིན་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་སྨེ་བ་ནག་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག