Browse Our Dictionary
B

bell icon

དྲིལ་རྟགས། = གང་ལ་གནན་ན་ཡར་འཇུག་བྱས་པའི་བརྙན་ཐུང་སོགས་གསར་པ་གང་ཡོད་སླེབས་རིམ་བཞིན་དུ་བརྡ་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་ཡུ་ཊུབ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་དྲིལ་བུའི་རྟགས་ཤིག