Browse Our Dictionary
B

benefit

adm,econ ༡། ཁེ་ཕན། = ཕན་ཐོགས་སམ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་བའི་བྱ་དངོས། ༢། དགོས་དངུལ་འདུ་འགོད། = མི་སྒེར་ཞིག་གམ་ལས་དོན་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ཆེད་གཉེར་ལས་འགུལ།