Browse Our Dictionary
B

beta decay

བྷི་ཊ་ཟད་རྒུད། = ཉིང་རྡུལ་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཞན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ནུས་པ་རྒུད་ཆག་འགྲོ་སྐབས་གློག་རྡུལ་ལམ། ཡང་ན་ཕོ་རྡུལ་གྱི་ཟེགས་མ་ཁ་པ་བྷི་ཊ་འཕྲོ་སྟོང་བྱེད་ཚུལ།