Browse Our Dictionary
B

bibliography

དཔེ་ཐོ། = རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གི་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་མིང་སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་ཐོའམ། རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གིས་བརྩམས་ཆོས་གང་ཞིག་འབྲི་སྐབས་དེའི་ནང་ལུང་འདྲེན་བྱས་པའི་དཔེ་ཆའི་མིང་སོགས་ཁ་གསལ་བཀོད་པའི་ཐོ་གཞུང༌།