Browse Our Dictionary
B

big active games

འཁྲུག་ཆ་ཆེ་བའི་རྩེད་མོ། = གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་མི་མང་མཉམ་འདུས་ཀྱི་རྩེད་མོ་གང་རུང་ཞིག