Browse Our Dictionary
B

big business

༡། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚོང་ལས། = ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ལྡན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་ཆ་འཇོག་བྱེད་པའི་ཀམ་པ་ཎི་ཆེ་གྲས། ༢། གྲོན་ཆེའི་ཚོང་ཟོག = ཐོན་རྫས་སམ་བྱ་གཞག་གང་ཞིག་གི་ཆེད་མི་མང་གི་འགྲོ་གྲོན་ཕོན་ཆེ་གཏོང་ས་ཞིག