Browse Our Dictionary
B

big crunch

འདུ་ཆེན། འདུ་བ་ཆེན་པོ། = བར་སྣང་དང་ནུས་ཤུགས། བེམ་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་གནས་རྐྱང་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འདུ་ཚུལ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་འགའ་རེའི་ནང་ཁུམ་བསྡུ་བྱེད་ཚུལ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་བྱུང་བའི་མཐའ་མཇུག་གི་དོན་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།