Browse Our Dictionary
B

bigamy

བཟའ་གསུམ་ནག་ཉེས། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་རང་གི་བཟའ་ཟླ་འཚོ་གནས་ཡོད་བཞིན་དུ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཁ་མ་གྱེས་པར་ཟླ་བོ་གཞན་ཞིག་བཙལ་ནས་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་ནག་ཉེས།