Browse Our Dictionary
B

bilingual education

སྐད་གཉིས་སློབ་གསོ། སྐད་གཉིས་ཤེས་ཡོན། = བསླབ་གཞིའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ནང་དོན་རྣམས་རང་སྐད་དང་། སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཞིག་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་སློབ་གསོའི་ལམ་ལུགས།