Browse Our Dictionary
B

bill of particulars

ཉེས་འཛུགས་ཐོ་གཞུང་།= དག་འབུད་བྱེད་པོའི་ལན་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའམ། ཁྲིམས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའི་ནང་གསལ་བསྒྲགས་སམ་ཉེས་འཛུགས་བྱུང་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་ཐོ་གཞུང་ཞིག