Browse Our Dictionary
B

bill of sale

མིང་སྒྱུར་ཡིག་ཆ།= ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་ཚོགས་པ་གཞན་ཞིག་ལ་ཁར་དབང་མིང་སྒྱུར་བྱེད་པའམ། དངོས་ཟོག་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་གནས་དོན་ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་པའི་ལུགས་མཐུན་ཡིག་ཆ་ཞིག