Browse Our Dictionary
B

billboard

Jrn བསྒྲགས་བྱང་། = གསར་འགྱུར་རམ་བཅར་འདྲིའི་ལས་རིམ་སྟེང་ཡོང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་སམ། ཡང་ན་ལས་རིམ་གྱི་མགོ་མཇུག་གང་རུང་དུ་འཁོད་པའི་འཁྲབ་སྟོན་པ་དང་ལས་མིའི་ངོ་སྤྲོད་གསལ་བཤད།