Browse Our Dictionary
B

billing

མི་སྣ་འབུར་འདོན། = ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ལྟད་མོའི་ལས་རིམ་སོགས་ཀྱི་ནང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ནམ་འཁྲབ་སྟོན་པའི་རིགས་ལྟོས་ས་འཇོག་གིས་གལ་གནད་བརྩི་ཚུལ།