Browse Our Dictionary
B

bills of quantity

ལས་འབོར་གན་ཡིག =འགན་གཙང་ལེན་མི་ཞིག་གིས་ལས་ཀའི་སྤུས་ཚད་དང་། གྲངས་འབོར་ཐད་ལག་བསྟར་ཐག་གཅོད་ཡོང་ཆེད་དུ་བཟོ་འགོད་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ།