Browse Our Dictionary
B

binocular vision

གཉིས་འདུས་འཆར་སྣང་། གཉིས་བརྒྱུད་མཐོང་སྣང་། = མིག་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་སྤྱད་ནས་ཐུན་མོང་གི་སྣང་བརྙན་གཅིག་སྐྲུན་པའི་མཐོང་ཚོར།