Browse Our Dictionary
B

bio remediation

སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་བཅོས་ཐབས། = འབགས་བཙོག་ཤོར་བའི་ས་ཆུའི་ནང་ཕྲ་སྲིན་དང་ཧམ་སྤུ། རྩི་ཤིང་སོགས་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོ་བེད་སྤྱད་དེ་འབགས་བཙོག་རྣམས་གཙང་སེལ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག