Browse Our Dictionary
B

biometric border

སྐྱེ་ལྡན་ངོ་བཤེར་ས་མཚམས། = གནམ་ཐང་གི་ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་འགྲོ་རྒྱུར་པར་དང་མཛུབ་ཐལ་སོགས་ཀྱིས་ངོ་རྟགས་གཅོད་དགོས་པ།