Browse Our Dictionary
B

biopolar disorder

མཐའ་གཉིས་སེམས་ནད། = སེམས་བབས་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པའི་དུས་དང་། ཡིད་ཞུམ་པའི་དུས་གཉིས་རེ་མོས་ཀྱིས་འབྱུང་བའི་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག