Browse Our Dictionary
B

bipartisan

(སྲིད་དོན་གྱི་)ཤོག་ཁག་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི། = སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་མཉས་ལས་ཀྱི་ནུས་པའམ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི།