Browse Our Dictionary
B

bird’s eye view

བྱ་མིག་མཐོང་རྒྱ། =རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་རུ་མཐོང་བྱེད་དུ་མཁའ་དབྱིངས་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་མཐོ་ས་ཞིག་ནས་ཐུར་དུ་བལྟས་པའི་སྣང་ཚུལ།