Browse Our Dictionary
B

birth parent

ཕ་མ་ངོ་མ། = ཕྲུ་གུ་གང་ཞིག་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་ནང་དུ་ཉར་ཏེ། གསོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་ལས་ཐ་དད་པའི་རིགས་རྫས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕ་མ་དངོས་ཡིན་པའི་སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད།