Browse Our Dictionary
B

black cumin

ཟི་ར་ནག་པོ། = ཟི་ར་ནག་པོ་ལོ་མ་སྣུམ། སྡོང་པོ་ཕྲ་ལ་རིང་བ་ལ། མེ་ཏོག་སྔོན་པོ་ཆུང་བ་ཡིན། འབྲས་བུ་ནག་པོ་ལྕགས་ཕྱེ་འདྲ། རོ་ནི་མངར་སྣུམ་ཡུད་ཙམ་ཚ། ནུས་པས་ཕོ་བའི་ནད་རྣམས་སེལ། ཞེས་པ་དེའོ།