Browse Our Dictionary
B

black hole

བུ་ག་ནག་པོ། = རང་གི་འཐེན་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཤེད་ཆེ་བས་དེའི་ཉེ་འཁོར་ནས་འོད་ཀྱང་ཐར་མི་ཐུབ་པའི་སྟུག་ཚད་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་ནམ་མཁའི་དངོས་གཟུགས་ཤིག