Browse Our Dictionary
B

blackleg

adm ཁྲམ་པ་རྐང་ནག ཕོ་རོག་དཀར་པོ། = ལས་མི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ལས་མཚམས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་ལས་ཀ་བྱེད་མི།