Browse Our Dictionary
B

blank

༡། adm སྟོང་པ། = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་སྟེང་ཡི་གེ་དང༌། གཟུགས་བརྙན། རྟགས་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མེད་པ། ༢། psycho སེམས་སྟོང༌། ཀླད་སྟོང༌། = བསམ་བློའམ་འཆར་སྣང་གྱིས་དབེན་པའི་སེམས།