Browse Our Dictionary
B

blind interview

མིང་སྦས་བཅར་འདྲི། = བཅར་འདྲི་བྱེད་སའི་གང་ཟག་གི་མིང་སྦས་གསང་བྱས་པའམ། མིང་བྱང་སོགས་གསལ་ཁ་མེད་པར་གསར་འགྱུར་ནང་བཀོད་ཟིན་པའི་བཅར་འདྲི།