Browse Our Dictionary
B

block

༡། གྲོང་གླིང༌། = གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་ཁང་པ་དུ་མ་དང༌། ལམ་གཞུང་ཅན་གྱི་ས་ཁྱོན་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཞིག ༢། ཁང་སྡེ། = ཁང་ཆེན་ཞིག་ཁང་མིག་སོ་སོར་ཆ་བགོས་བྱེད་ཚུལ།